پزشک یاب

نام نام خانوادگی تخصص شهر استان
دكتر سعید مجتهدزاده فوق تخصص قلب كودكان تهران تهران
دكتر پریدخت نخستین داوری فوق تخصص قلب كودكان تهران تهران
دكتر محمد مهران پور فوق تخصص قلب كودكان تهران تهران